XS
SM
MD
LG
04.08.2017 Administrator DC

Sloga: Zaustaviti lopovluk u Rukometnom savezu Republike Srpske

Rukometni radnici dobojkske Sloge uputili su pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijerki Željki Cvijanović i Jasmini  Davidović, ministrici porodice, omladine i sporta Vlare Republike Srpske. Upoznali su ih sa dešavnjima u RS RS i zamolili da pomognu u rješasvanju nagomilanih probelma. Pismo objavljujemo u potpunosti:

 

  • PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE gosp.MILORAD DODIK

  • PREDSJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE gđa.ŽELJKA CVJANOVIĆ

  • MINSTARSTVO ZA PORODICU, OMLADINU I SPORT REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

  • PREDMET: Obavijest o nelagalnom radu pojedinaca iz Rukometnog saveza Republike Srpske

 

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim dopisom u cilju zaštite digniteta Rukomentnog saveza Republike Srpske (u daljem tekstu RS RS), uključujući interese sportskih klubova, igrača ali i rukometnog sporta uopšte u Republici Srpskoj.

U više navrata obraćali smo se zajedno sa Regionalnim rukometnim savezom Banja Luka Naslovnom Ministarstvu i drugim institucijama Republike Srpske, sa molbom za zaštitu zakonitosti rada u RS RS, ali do sada je Vaša podrška apsolutno izostala.

Tumačenje kako Ministarstvo za porodicu omladinu i sport nema ingerencije u kontroli rada granskih saveza, registrovanih u Ministarstvu, ne možemo prihvatiti.

Mišljenja smo da Ministarstvo ima prava, i treba kontrolisati rad granskih saveza pa i preduzimati mjere ako se utvrdi da ne rade u skladu sa zakonom i normativnim aktima po kojim su se registrovali.

Smatramo da je RS RS najneorganizovaniji granski savez u Republici Srpskoj i ujedno savez koji najviše krši sopstvena normativna akta, a vrlo često i pozitivne zakonske propise. 

Duga je lista takvih nelegalnosti koje su činjene od 2009. godine do danas, ali se nećemo se zadržavati na brojnim nepravilnostima, već se fokusirati na postupanje pojedinaca iz RS RS koji su nelegalno, predstavljajući RS RS na osnivačkoj Skupštini novog Rukometnog saveza BiH, održanoj dana 10.06.2017.godine u Sarajevu, podržali osnivanje krovnog saveza mimo stava Skupštine Rukometnog saveza Republike Srpske.

Naime, na Skupštini RS RS održanoj dana 08.07.2017.godine zauzet je stav da predstavnici Republike Srpske glasaju za osnivanje novog saveza na nivou BiH pod određenim uslovima.

Međutim, zapisnik sa sjednice RS RS od 08.07.2017. godine Predsjednik Skupštine RS RS ni do danas nije dobio na potpis.

Stavove Skupštine koji su trebali biti pretočeni u odluke, Predsjednik Skupštine takođe nije dobio do danas, a postoje indicije da su zapisnik i odluke sačinjene, ovjerene pečatom RS RS i potpisane od neovlaštene osobe, a kakav je sadržaj istih nije nam poznato.

Posljedica prednjeg postupanja je taj da je osnovan krovni savez na nivou BiH, ali mimo određenih stavova Skupštine RS RS u pogledu budućeg Statuta, a time i statusa RS RS u okvru RS BiH.

Nadalje, predstavnici iz Republike Srpske (izuzimajući Stojić Gorana, predstavnika Regionalnog saveza Doboj i Milanović Stanka, predstavnik RK „Sloga“ Doboj, koji su napustili osnivačku Skupštinu), prilikom izbora članova Upravnog odbora iz reda delegata Republike Srpske, grubo su prekršili usvojeni Statuta Rukometnog saveza BiH, na štetu RS RS.

Naime, prema Statutu za člana Upravnog odbora iz Republike Srpske može biti imenovan kandidat koji je dobio ¾ glasova ukupnog broja delegata iz Republike Srpske, dakle od 15 delegata za člana Upravnog odbora mora glasati najamnje 12 delegata.

Na Osnivačkoj Skupštini RS BiH bilo je prisutno ukupno 12 delegata iz Republike Srpske, obzirom da Skupštini nisu prisustvovali delegati iz Brčkog, Dervente i Novog Grada, tako da je za svakog člana Upravnog odbora iz Republike Srpske trebalo da glasa svih 12 delegata.

Međutim, prilikom glasanja na Skupštini jedan član Upravnog odbora iz Republike Srpske, Kojić Dragan, nije dobio potrebnu većinu iz reda delegata Republke Srpske, tačnije za njegovo imenovanje je glasalo samo 9 članova.

Dakle, odluka o imenovanju članova Upravnog odbora iz Republke Srpske bila je stavljena na glasanje i glasanje je obavljeno, čime je ta tačka dnevnog reda završena, bez obzira na činjenicu da jedan član iz Republike Srpske nije izabran.

Nakon zatražene pauze ponovo je stavljeno na dnevni red glasanje za izbor članova Upravnog odbora iz reda delegata Republike Srpske, mada je glasanje već bilo obavljeno, radi čega su predstavnici Reg.saveza Doboj i RK „Sloga“ Doboj napustili Skupštinu i nisu pristali da se odluke donose mimo Statuta.

U ponovljenom glasanju predstavnik iz reda Republike Srpske, Kojić Dragan, dobija 10 glasova delegata iz Republike Srpske, i ponovo se čini povreda Statuta Rukometnog saveza BiH, na način što je za imenovanje člana Upravnog odbora glasao i predloženi kandidat Kojić Dragan, a koji glas se brojao kod izbora, iako Statut Rukometnog saveza BiH predviđa da prilikom izbora za predstavnike u tijelima Saveza ne može glasati predloženi kandidat, uslijed čega je za Kojić Dragana u suštini glasalo samo 9 umjesto potrebnih 12 delegata iz Republke Srpske, tj. nije bilo potrebne ¾ većine.

Zbog naprijed iznijetih razloga smatramo da je Kojić Dragan nelegalno izabran za člana Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH ispred Republike Srpske.

Pojedinci iz RS RS i poslije toga nastavljaju sa samovoljom na štetu interesa RS RS, na način da se nelegalni UO RSBiH odluke donosi mimo saglasnosti organa RS RS.

RS RS u Upravnom odboru RS BiH ima prava na 4 člana a sve odluke važe ako za nju glasaju najmanje 3 člana.

Na sjednici UO RSBiH održanoj 20.7.2017. bila su prisutna samo dva člana i to, g. Zdravko Miličević i g. Goran Raca, dok druga dva člana, g. Miljuš Aleksandar i g. Kojić Dragan nisu bili prisutni.

Samim ovim UO RSBIH nije imao kvorum za zakonit rad i pravo donošenja odluka koje će biti obavezujuće za klubove i članove RS RS.

Po nama najpogubnija odluka donesena na toj sjednici UO RSBiH je pristanak da se naši klubovi i igrači registruju u centralnom registru RSBIH Sarajevo, a ne kao do sada u Regionalnim rukometnim savezima Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Trebinje i RS RS Banja Luka.

Registracijom klubova i igrača iz Republike Srpske samo u RSBIH kao i plaćanje članarina samo u RS BIH, gubi se smisao i opravdanost postojanja RS RS.

RK Sloga neće poštovati odluke nelegalnog UO RS BIH i neće svoje članove registrovati u RSBIH a da oni nisu predhodno registrovani u RS RS u skladu sa Statutom RS RS i normativnim aktima koji regulišu ovu oblast.

Nadamo se da će te razumjeti u kakvoj se situaciji nalazimo mi ali i ostali klubovi iz Republike Srpske,  kao i da će te preduzeti urgentne radnje iz svoje nadležnosti oko tihog pokušaja gašenja RS RS.

Nedopustivo je da institucije sporta Republike Srpske, RK Borac i RK Sloga, budu članovi RSBIH, a ne i RS RS, što se sada dešava.

Smatramo da je konačno došlo vrijeme da se u rješavanje nagomilanih problema u RS RS uključi Naslovno Ministarstvo, a od Predsjednika Republike i Predsjednice Vlade očekujemo podršku u tom pravcu, da se iz rukometnog sporta udalje oni koji svojim djelovanjem, kako ličnim tako i sportskim, nikako ne zaslužuju da predstavljaju Republiku Srpsku.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                        PREDSJEDNIK KLUBA

                                                                                                                              Rađa Vojislav

 

 

Pismo RK Sloga